การันตีผลตอบแทน 8% ต่อปี
การันตีตลอดอายุสัญญาเช่า 20 ปี
การันตีซื้อคืน
+ 2% ต่อปี