เยือนตรอกเล่าโจ้ว ตรอก 100 ปี แห่งเมืองเชียงใหม่

ตารางการเดินทาง

 • เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดอ ริชชี
 • 09:00
  • เดินทางสู่ตรอกเล่าโจ้ว ตรอกที่มีอายุกว่า 100 ปี แห่งเมืองเชียงใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตร้านค้า เลือกชม และ เลือกซื้อสิaนค้าหัตถกรรมชาวเขาที่หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ
  • เลือกเดินชมสินค้าพื้นเมืองและอาหาร ผลไม้ ที่ตลาดต้นลำไย และตลาดเลื่องชื่อ ตลาดวโรรส
  • เดินทางต่อ เพื่อเยี่ยมชม วัดเกตการาม เพื่อสักการะบูชา พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี เจดีย์ประจำปีจอ และชมพิพิธภัณฑ์ ณ วัดเกตการาม
 • เที่ยง
  • ตามอัธยาศัย
 • บ่าย
  • เดินทางกลับที่พัก

รายละเอียดที่รวมในโปรแกรมและเงื่อนไข

 1. โปรแกรมทัวร์นี้สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. รวมรถยนต์ลีมูซีน พนักงานขับรถ และ พนักงาน Ambassador ผู้คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 3. สำรองโปรแกรม 3 วันล่วงหน้า ผ่านทาง Guest Experience Specialist เท่านั้น ที่อีเมล [email protected] หรือ Line Official: @Experienceclub
 4. หากมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง โปรดติดต่อแจ้งพนักงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง, การแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการริบคะแนนทั้งจำนวน
คะแนนที่ใช้แลก 1,600 คะแนน ต่อ 2 ท่าน
สมาชิกเพิ่ม 800 คะแนน ต่อท่าน
เด็ก อายุ 4-12 ปี 250 คะแนน ต่อท่าน